Пребарување

Потребна ви е помош? +389 (02)2401 106
Потребна ви е помош? +389 (02)2401 106

Политика за квалитет и животна средина

Управителот ја утврдува Политика за квалитет и Политика за заштита на животна средина во сооднос со Визијата и Мисијата на Друштвото. Со Политиката за квалитет и животна средина, е искажан односот на ПРИМАТЕКС спрема:

Поставените цели на системите за квалитет и животна средина преку едукација на вработените и следење на нови технологии,

Купувачи/ корисници,
Вработени,
Сопствениците,
Добавувачите,
Заедницата

Управителот со Менаџерот за квалитет ги запознава вработените со Политиката за квалитет и Политика за заштита на животна средина. Секој вработен има обврска да извршува активности во насока на остварување на Политиката за квалитет и Животна средина. Политиката за квалитет и Животна средина еднаш годишно се преиспитува врз база на добиените резултати и/или евентуалните измени во работењето.

Управителот на ПРИМАТЕКС ја утврдува следнава Политика за квалитет и Животна средина:

Со користење на најсовремени технички решенија ги исполнуваме севкупните барања на корисникот.

Тимска работа со постојана едукација е приоритет на сите вработени.

Наши партнери се врвни светски производители во различити сегменти од областа на комунална и општа хигиена

Ние со професионален однос кон работата придонесуваме во афирмација на целокупната Приматекс групација

Постојана грижа према обврските кон заедницата и запазување на животната средина.

Управувањето со ризици претставува клучен интегрален дел во корпоративното работење и операциите како и развивање на стратегии за намалување на ризиците како составен дел од интегрираниот систем за управување со квалитет и заштита на животната средина.

„ПРИМАТЕКС“

Скопје,28.11.2016

Back to Top
Product has been added to your cart